พลังงานสิ้นเปลือง


พลังงานสิ้นเปลืองหมายถึงทรัพยากรธรรมชาติที่ก่อให้เกิดพลังงานที่เรานำมาใช้ประโยชน์แล้วหมดไป ไม่สามารถทดแทนหรือเกิดขึ้นใหม่ได้หรือไม่อาจสามารถเกิดทดแทนได้ในเวลาอันสั้น แบ่งออกได้เป็น 2 ชนิดได้แก่

1.พลังงานเชื้อเพลิงฟอสซิล หมายถึง พลังงานที่ให้ค่าความร้อนเป็นเชื้อเพลิงจากการทับถมกันของซากพืชซากสัตว์ เป็นเวลาล้านๆ ปีภายใต้ผิวโลกที่อุณหภูมิและความดันสูง เช่น น้ำมันปิโตรเลียม ถ่านหิน ก๊าซธรรมชาติ หินน้ำมัน ทรายน้ำมัน เป็นต้น

2.พลังงานที่ไม่ใช่ฟอสซิล เป็นแหล่งพลังงานที่ไม่ใช่ฟอสซิล หรือซากสัตว์ได้จากแร่ธาตุเมื่อใช้แล้วก็หมดไป เช่นกัน จึงเป็นพลังงานสิ้นเปลืองชนิดหนึ่ง เช่น พลังงานนิวเคลียร์ฟืน ถ่านไม้ เป็นต้น บ้างครั้งก็ให้พลังงานนิวเคลียร์เป็นพลังงานทดแทน เนื่องจากสามารถให้พลังงานได้สูงแหล่งพลังงานก็ยังมีอีกมาก ซึ่งแตกต่างจากน้ำมัน ก๊าซธรรมชาติ และถ่านหิน เราจึงใช้พลังงานนิวเคลียร์ทดแทนพลังงานสิ้นเปลือง เชื้อเพลิงฟอซิล


ก๊าซธรรมชาติ


ก๊าซธรรมชาติเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ โดยเกิดจากการสะสมและทับถมของซากสิ่งมีชีวิตตามชั้นหิน ดิน และในทะเลหลายร้อยล้านปี ระหว่างนั้นก็มีการเปลี่ยนแปลงตามธรรมชาติซึ่งมีสาเหตุมาจากความร้อนและความกดดันของผิวโลก จนซากสัตว์และซากพืชหรือฟอสซิลนั้นกลายเป็นน้ำมันดิบ ก๊าซธรรมชาติ และถ่านหิน ที่เรานำมาใช้ประโยชน์ได้ในที่สุด เราจึงเรียกเชื้อเพลิงประเภทน้ำมัน ก๊าซธรรมชาติ และถ่านหิน ว่า เชื้อเพลิงฟอสซิลในทางวิทยาศาสตร์ ต้นพืชและสัตว์ รวมทั้งคน ประกอบด้วยเซลล์เล็กๆมากมาย เซลล์เหล่านี้ประกอบด้วยธาตุไฮโดรเจนและธาตุคาร์บอนเป็นหลัก เวลาซากสัตว์และซากพืชทับถม และเปลี่ยนรูปเป็นน้ำมันหรือก๊าซธรรมชาติหรือถ่านหิน พวกนี้จึงมีองค์ประกอบ ของสารไฮโดรคาร์บอนเป็นส่วนใหญ่.jpg
home-icon.png
00026064_97991.gif