แบบฝึกหัด
เรื่อง พลังงานและสิ่งแวดล้อม
1) ข้อใดเป็นทรัพยากรธรรมชาติที่ใช้แล้วไม่หมด
ก ดิน หิน แร่
ข น้ำในวัฏจักร อากาศ แสงแดด
ค น้ำในวัฏจักร น้ำมัน ถ่านหิน
ง ฟืน แร่ธาตุ น้ำมัน
2) น้ำมัน ก๊าซธรรมชาติ ถ่านหิน จัดอยู่ในพวก
ก เชื้อเพลิงฟอสซิล
ข พลังงานสิ้นเปลือง
ค ทรัพยากรธรรมชาติที่ใช้แล้วหมด
ง ถูกทุกข้อ
3) ข้อใดตรงกับพลังงานแปรรูปทั้งหมด
ก พลังงานไฟฟ้า นิวเคลียร์ น้ำมันเบนซิน
ข ฟืน ถ่านไม้ ชีวมวล
ค นิวเคลียร์ ถ่านหิน ก๊าซธรรมชาติ
ง แสงแดด น้ำ ลม4) ข้อใดตรงกับทรัพยากรธรรมชาติที่ใช้แล้วเกิดทดแทนได้ทั้งหมด
ก สัตว์ป่า ถ่านหิน ป่าไม้
ข ถ่านหิน น้ำมัน ก๊าซธรรมชาติ
ค สัตว์ป่า ป่าไม้ ประมง
ง แสงอาทิตย์ อากาศ น้ำในวัฏจักร
5) ที่เรียกว่าสิ่งแวดล้อมทางชีวภาพหมายถึงข้อใด
ก มนุษย์
ข สัตว์
ค พืช
ง ถูกทุกข้อ
6) สิ่งแวดล้อมที่ไม่มีชีวิตเรียกว่า
ก สิ่งแวดล้อมทางกายภาพ
ข สิ่งแวดล้อมทางชีวภาพ
ค สิ่งแวดล้อมที่มนุษย์
ง สิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติ
7) ขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรม ความเชื่อ ศาสนาเป็นสิ่งแวดล้อมปรเภทใด
ก ทางธรรมชาติ
ข มนุษย์สร้างขึ้น
ค ทางชีวภาพ
ง ทางการภาพ
8) ข้อใดจัดเป็น Software ทั้งหมด
ก แผนงาน โครงงาน เครื่องคอมพิวเตอร์
ข แผนงาน โครงงาน โปรแกรม
ค เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ จอภาพ
ง โปรมแกรม เครื่องพิมพ์ จอภาพ
9) ข้อใดจัดเป็น Hardware ทั้งหมด
ก แผนงาน โครงงาน เครื่องคอมพิวเตอร์
ข แผนงาน โครงงาน โปรมแกรม
ค เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ จอภาพ
ง โปรมแกรม เครื่องพิมพ์ จอภาพ
10) Primary Energy หมายถึงสารในข้อใด
ก ฟืน ถ่านไม้ แสงแดด
ข น้ำมัน ถ่านหิน ก๊าซธรรมชาติ
ค น้ำมัน ชีวมวล แสงแดด
ง แสงแดด น้ำ น้ำมัน
11) ข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และพลังงาน
ก สิ่งแวดล้อมเป็นส่วนหนึ่งของทรัพยากรธรรมชาติ
ข สิ่งแวดล้อมและพลังงานเป็นส่วนหนึ่งของสิ่งแวดล้อม
ค สิ่งแวดล้อมและพลังงาน ไม่มีความสัมพันธ์กับทรัพยากรธรรมชาติ
ง พลังงานเป็นแหล่งกำเนิดทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
12) ข้อใดไม่จัดว่าเป็นการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและพลังงาน
ก ใช้ประโยชน์ให้คุ้มค่า ประหยัด ถูกกาลถูกเวลา
ข ใช้ประโยชน์ให้นานที่สุด ผลกระทบน้อยที่สุด
ค เก็บเอาไว้โดยไม่ใช้เลยให้นานที่สุด
ง ใช้อย่างประหยัด มีการปรับปรุงซ่อมแซมและหาสิ่งทดแทนทรัพยากรฯที่ใช้แล้วหมด
13) ข้อใดไม่ใช่สาเหตุการเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และพลังงาน
ก การเพิ่มจำนวนประชากรอย่างรวดเร็ว
ข ความเจริญก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ค ความเจริญก้าวหน้าทางเศรษฐกิจ
ง ปัญหามลพิษสิ่งแวดล้อม
14) ข้อใดเป็นผลกระทบที่เกิดจากปัญหาสิ่งแวดล้อม
ก ความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติ
ข มลพิษสิ่งแวดล้อม
ค ปัญหาทางเศรษฐกิจและการเมือง
ง ถูกทุกข้อ
15) นิเวศพัฒนา (Ecodevelopment) ต้องคำนึงถึงข้อใด
ก ต้องเป็นการทำให้ดีขึ้นในทุกๆด้าน
ข ต้องคำนึงการใช้ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม
ค ต้องไม่ทำลายระบบนิเวศหรือควบคู่กับการอนุรักษ์
ง ถูกทุกข้อ


เฉลยคำตอบ
1. ข
2. ง
3. ก
4. ค
5. ง
6. ก
7. ข
8. ข
9. ค
10. ก
11. ข
12. ค
13. ง
14. ง
15. ง